ทวนความจำ คลาส DIY#10
นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ